Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Novinky v odvozu odpadů

V průběhu měsíce března zahájí Technické služby výdej svozových nádob na biologicky rozložitelný odpad (dále jen BRKO). Výdej bude prováděn v areálu sběrného dvora Červený vrch v otvírací době. S každým zájemcem bude sepsána smlouva o zápůjčce nádoby. Nádobu si každý uživatel označí číslem orientačním dle svého bydliště. Do hnízd sběrných nádob u bytových domů na sídlištích „U zámku“ a „Rekreační“ umístí Město Letovice sběrné nádoby různých velikostí podle prostorových možností jednotlivých míst. Podle vývoje množství odkládaného odpadu bude následně možné upravit velikost a množství těchto nádob samozřejmě s ohledem na daný prostor.
Vlastní svoz biologicky rozložitelného odpadu započne od dubna 2017. Biologicky rozložitelný odpad se bude svážet v cyklech 14 dnů, tedy počínaje týdnem od 12. 4. 2017. Každý sudý týden se bude provádět svoz klasického komunálního odpadu,v lichých týdnech se bude svážet biologicky rozložitelný odpad. Svozová místa popelnic zůstávají stejná. Stejný režim svozu bude platit i pro místní části Města Letovice. Je třeba odpad důsledně třídit. Klasické nádoby na směsný odpad (popelnice) s obsahem trávy a jiného biologicky rozložitelného odpadu nebudou vyvezeny.
Režim odvozu BRKO bude probíhat do konce roku 2017.

Svoz bioodpadu v městě Letovice a jeho místních částech

v lichou středu se sváží ulice:

Česká Na Rybníkách Na Kopečku Na Požáru
Tyršova U Královce Podlesí Halasova
Kněževísko Zábludov Jásinov Lhota
Lesná Zboněk Brahmsova Na Kroupce
V Potůčkách Komenského Bezručova J. Haška
Nerudova Mánesova Jiráskova Zámecká Brněnská

 

v lichý čtvrtek se sváží ulice:

Masarykovo náměstí Českobratrská Bártova  
Nová Sadová Albína Krejčího Družstevní
Průchodní Na Vyhlídce Krátká Boh.Martinů
U Hájku Smetanova Střední Boční
Alšova Pražská Nádražní Havírna
Příční P. F. Krchňáka Purkyňova Purkyňova
Jevíčská V Domkách Třebětín Na Čtvrtkách
Polní V Třešínkách    

 

v lichý pátek se sváží ulice:

Rekreační Na Hliníkách 9. května  U Koupaliště
 Okružní  V Zahradách  Na Lavičkách  U Zastávky
 Klevetov  V Chaloupkách  Pod Klášterem  Na Plese
Čapkova  Kladoruby  Kochov  Novičí
Chlum Babolky Meziříčko Údolní
Slatinka Borová Dolní Smržov  Podolí

 

Co do speciální nádoby patří:
• Posekaná tráva
• Řezanka a větvičky z ořezu keřů a stromů
• Zemina z květin bez květináčů
• Plevele, pokojové rostliny
• Listí (bez smetků z ulice)
• Sedliny kávy a čaje, čajové sáčky, odpady z ovoce a zeleniny (slupky, okrajky)
• Květináče z lepenky (papírové) a rašeliny
• Obaly od vajec (papírové), ruličky od toaletního papíru či papírových utěrek - natrhané na kousky
• Zbytky zeleniny a ovoce

Co do nádoby nepatří:
• Pleny
• Sáčky z vysavače, oharky z cigaret
• Uhelný popel, smetky z ulice
• Zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
• Oleje
• Odřezky masa, kosti

Prokázání nároku na výdej nádoby na biologicky rozložitelný odpad
Technické služby Letovice a Město Letovice informují občany, že „Smlouva o výpůjčce a následném darování“ bude uzavřena a nádoba na bioodpad bude vydána občanovi po předložení dokladu prokazujícího jeho trvalý pobyt nebo vlastnictví nemovitosti na území města Letovice nebo jeho místních částí. Dokladem prokazujícím výše uvedené skutečnosti může být např. občanský průkaz, výpis z katastru nemovitostí, doklad o zaplacení poplatku apod. Nádoba bude vydána v množství 1ks na jedno číslo popisné. Nádoby zatím nejsou vydávány na rekreační objekty s číslem evidenčním a vlastníkům pozemků bez stavby s číslem popisným případně evidenčním.

Případné dotazy volejte na TS Letovice, tel. 516 474 594, město Letovice, Ing. Přindiš 516 48 82 30 nebo p. Elbl 516 48 22 42.

Luděk Elbl, OVŽP MěÚ Letovice

Smlouva.doc
Smlouva.pdf

 

Tuesday the 19th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates