Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště
Technické služby Letovice, příspěvková organizace
Česká 1033/17, 679 61 Letovice, IČ: 00544892
Schválený plán výnosů a nákladů na rok 2021  
  v Kč  
Výnosy    
Výnosy ze služeb, hl.čin. - údržba VO 0,00  
Výnosy ze služeb, hl.čin. - stavební četa 0,00  
Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. 469 000,00  
Výnosy z prodeje služeb, hosp.čin. 0,00  
Jiné ostatní výnosy 5 000,00  
Příspěvek na provoz od zřizovatele 13 600 000,00  
Příspěvek na odpisy movitý majetek 1 321 000,00  
Příspěvek na odpisy nemovitý majetek 446 100,00  
Výnosy celkem 15 841 100,00  
     
Náklady    
Spotřeba materiálu 1 576 530,00  
Spotřeba materiálu stavební skupina 875 000,00  
Spotřeba energií 485 000,00  
Opravy a udržování 757 000,00  
Cestovné 3 000,00  
Náklady na reprezentaci 5 000,00  
Ostatní služby 780 000,00  
Limit platů 6 153 440,00  
Dohody PČ, Dohody PP 262 000,00  
Sociální pojištění 1 538 360,00  
Zdravotní pojištění 553 810,00  
Zákonné sociální náklady 50 027,00  
Zákonný příděl FKSP 123 069,00  
Jiné sociální náklady (stravenky, nápoje) 277 200,00  
Odpisy DHIM 1 321 000,00  
Odpisy budov a staveb 446 100,00  
Náklady z DDM 100 000,00  
Daně a jiné poplatky 215 564,00  
Tvorba a zúčtování rezerv 0,00  
Ostatní náklady z činnosti 319 000,00  
Náklady celkem 15 841 100,00  
     
Hospodářský výsledek před zdaněním 0,00  
Letovice 13.11.2020
Wednesday the 5th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates