Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Rada města Letovice

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Ředitel/ředitelka Technických služeb Letovice,

Příspěvková organizace,

Česká 1033/17

Místo výkonu práce: pověřené území Města Letovice

Druh práce:                ředitel/ředitelka příspěvkové organizace města

Platové zařazení:       v souladu s nařízením vlády č. 564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 11. platová třída, příplatek za vedení, osobní ohodnocení po zapracování a uplynutí zkušební lhůty.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2020 nebo dle dohody

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s šestiměsíční zkušební lhůtou

 

Uchazeč musí splňovat následující požadavky:

- Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (technického nebo ekonomického  

směru předností)

- Státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR

- Morální bezúhonnost

- Komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti

- Řidičský průkaz skupiny B

- Samostatnost, flexibilita

- Znalost práce na PC

- Minimálně 3 roky praxe v řídící funkci

- Orientace v řízení příspěvkové organizace, v zákonných normách vztahujících se

k energetice, správě nemovitostí, odpadovém hospodářství a ekologii výhodou.

Znalost problematiky komunálních služeb, ekonomické zásady řízení organizace výhodou.

Přihláška zájemce musí obsahovat

- Jméno a příjmení, titul

- Datum a místo narození

- Státní příslušnost

- Přesná adresa trvalého bydliště

- Číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu

- Telefonní kontakt, případně i adresu elektronické pošty

- Datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí

- Strukturovaný životopis s uvedením dosavadního průběhu zaměstnání a dalších odborných

   znalostech a dovednostech

- Výpis z rejstříku trestů (datum výpisu nesmí být starší 3 měsíců)

- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případné další kopie dokladů o

   získání jiných odborných znalostí

- Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti výkonu funkce ředitele organizace

- Zpracovanou koncepci rozvoje společnosti pro roky 2020 – 2024.

Způsob podání přihlášek

- Osobně (na podatelnu městského úřadu) nebo prostřednictvím České pošty.

- Obálku zřetelně označte textem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Ředitel TS, - k rukám starosty města    

   Mgr. Petra Novotného – NEOTEVÍRAT“

Místo podání přihlášek

- Městský úřad Letovice, Masarykovo nám. 210/19, 679 61 Letovice

Lhůta pro doručení přihlášek

- do 30. 9. 2019 do 16 hodin na podatelnu MěÚ, Masarykovo nám. 210/19, Letovice

Upozornění: Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů, spojených s podáním přihlášky. Důvody nepřijetí se neoznamují. Dokumenty bude možné si vyzvednout zpět po písemném sdělení na podatelně městského úřadu.

Mgr. Petr Novotný

starosta

Wednesday the 18th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates